สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด
โทร : 0-2142-3024-7 , 0-2142-2036-7 โทรสาร : 0-2143-9799

ภายในวันที่  25 ธันวาคม   2556  ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบแข่งขัน

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบหรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  2-24  ธันวาคม  2556  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่  http://www.ago.go.th  หัวข้อ "สมัครสอบข้าราชการธุรการ"

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ตั้งแต่วันที่  2-25  ธันวาคม  2556 ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร
"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร

คำตอบ : - กรณี  เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.  หรือได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  230  บาท
              - กรณี  เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.  หรือไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  330  บาท

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ทางเว็บไซต์   http://www.ago.go.th 

และ http://ogad.ago.go.th/hrm "สมัครสอบข้าราชการธุรการ"

 

7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริง ได้ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม  2557  ที่เว็บไซต์ http://www.ago.go.th

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด  โทร : 0-2142-3024-7 , 0-2142-2036-7  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่  http://203.21.42.34/acc/index.html

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7230 , 0-2257-1991 และ 0-2257-1992 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

Copyright (c) 2011 Internet Thailand PCL

 
powered by